Có 1 kết quả:

háo bù liú qíng

1/1

háo bù liú qíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show no quarter
(2) ruthless
(3) relentless