Có 1 kết quả:

háo bā

1/1

háo bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

millibar (mbar or mb), unit of pressure (equal to hectopascal)