Có 1 kết quả:

háo shēng

1/1

háo shēng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mililít