Có 1 kết quả:

háo wú

1/1

háo wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not in the least
(2) to completely lack

Một số bài thơ có sử dụng