Có 1 kết quả:

háo wú yí wèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) certainty
(2) without a doubt