Có 1 kết quả:

háo wú xùn sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

not in the least inferior (idiom)