Có 1 kết quả:

pǔ lǔ

1/1

pǔ lǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. hàng dệt bằng lông của người Tạng
2. chiếu lông