Có 1 kết quả:

mín zhǔ dǎng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

a Democratic party member