Có 1 kết quả:

Mín hé Huí zú Tǔ zú Zì zhì xiàn ㄇㄧㄣˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Minhe Hui and Tu autonomous county in Haidong prefecture 海東地區|海东地区[Hai3 dong1 di4 qu1], Qinghai