Có 1 kết quả:

mín bàn

1/1

mín bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) run by the local people
(2) privately operated