Có 1 kết quả:

qì rén

1/1

qì rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to anger
(2) to annoy