Có 1 kết quả:

qì chōng chōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) furious
(2) enraged