Có 1 kết quả:

qì lì ㄑㄧˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) strength
(2) energy
(3) vigor
(4) talent