Có 1 kết quả:

qì gōng

1/1

qì gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

qigong, a system of deep breathing exercises