Có 1 kết quả:

qì shì xiōng xiōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aggressive
(2) truculent
(3) overbearing