Có 1 kết quả:

qì yā

1/1

qì yā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) atmospheric pressure
(2) barometric pressure