Có 1 kết quả:

qì hēng hēng

1/1

qì hēng hēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) enraged
(2) furious
(3) livid