Có 1 kết quả:

qì chuǎn rú niú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to breathe heavily like an ox (idiom)
(2) to huff and puff