Có 1 kết quả:

qì chuǎn bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

asthma