Có 1 kết quả:

qì náng ㄑㄧˋ ㄋㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) air sac
(2) aerostat gasbag