Có 1 kết quả:

qì sāi

1/1

qì sāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) airlock
(2) air block
(3) fipple (in the mouthpiece of wind instrument)