Có 1 kết quả:

qì zhuàng shān hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) magnificent
(2) inspiring