Có 1 kết quả:

qì nǎo

1/1

qì nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be annoyed
(2) to get angry