Có 1 kết quả:

qì shu

1/1

qì shu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fate
(2) destiny
(3) one's lot