Có 1 kết quả:

qì áng áng

1/1

qì áng áng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full of vigor
(2) spirited
(3) valiant