Có 1 kết quả:

qì gài

1/1

qì gài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lofty quality
(2) mettle
(3) spirit