Có 1 kết quả:

qì shèng

1/1

qì shèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red-blooded
(2) full of vim
(3) impetuous