Có 1 kết quả:

qì jué

1/1

qì jué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take one's last breath
(2) dying