Có 1 kết quả:

qì jié

1/1

qì jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) moral integrity
(2) unflinching righteousness