Có 1 kết quả:

qì xiàng wèi xīng ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

weather satellite