Có 1 kết quả:

qì xiàng jú

1/1

qì xiàng jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weather bureau
(2) meteorological office