Có 1 kết quả:

qì zhá

1/1

qì zhá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pneumatic brake
(2) airlock