Có 1 kết quả:

qì yùn

1/1

qì yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of literature, art) distinct style
(2) flavor
(3) spirit
(4) character