Có 1 kết quả:

qì bù gōng

1/1

qì bù gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

indignant