Có 1 kết quả:

qì hòu nuǎn huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

climate warming