Có 1 kết quả:

qì hòu biàn huà ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

climate change