Có 1 kết quả:

qì shì líng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

arrogant and overbearing