Có 1 kết quả:

qì shì hóng wěi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) imposing
(2) majestic