Có 1 kết quả:

qì kǒu

1/1

qì kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

location on wrist over the radial artery where pulse is taken in TCM