Có 1 kết quả:

qì xiū xiū

1/1

qì xiū xiū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pant
(2) to gasp for breath