Có 1 kết quả:

qì chuǎn

1/1

qì chuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gasp for breath
(2) asthma