Có 1 kết quả:

qì chuǎn chuǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

breathless