Có 1 kết quả:

qì náng

1/1

qì náng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) air sac
(2) aerostat gasbag