Có 1 kết quả:

qì quān

1/1

qì quān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (planet) atmosphere
(2) (medical) air ring
(3) air cushion