Có 1 kết quả:

qì diàn chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hovercraft
(2) air cushion vehicle