Có 1 kết quả:

qì dìng shén xián

1/1

Từ điển Trung-Anh

calm and composed (idiom)