Có 1 kết quả:

qì fèn

1/1

qì fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indignant
(2) furious

Một số bài thơ có sử dụng