Có 1 kết quả:

qì shu

1/1

qì shu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fate
(2) destiny
(3) one's lot

Một số bài thơ có sử dụng