Có 1 kết quả:

qì sǐ

1/1

qì sǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infuriate
(2) to be furious
(3) to die from an excess of anger

Một số bài thơ có sử dụng