Có 1 kết quả:

qì zhì

1/1

qì zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stagnation of 氣|气[qi4] (TCM)